BDAR
gdpr

Jūsų asmens duomenų valdymas

Šiame tinklapyje gali būti naudojami slapukai ar kiti jūsų asmens duomenys tinklapio funkcionalumo tikslais. Kai kurie iš šių slapukų yra būtini, o kiti padeda mums patobulinti jūsų patirtį ir gauti duomenų, kaip ši svetainė yra naudojama.


Laikotarpiu 1918-1940

I kabinetas (1918.XI.11 - XII.26)

Ministras pirmininkas ir užsienio reikalų ministras

Augustinas Voldemaras (tautininkas)

Ministrai

 • Vladas Stašinskas - vidaus reikalų ministras
 • Petras Leonas (santarietis) - teisingumo ministras
 • Martynas Yčas - prekybos ir pramonės ministras
 • Juozas Tūbelis (tautininkas) - žemės ūkio ir valstybės turtų ministras
 • Mykolas Velykis - krašto apsaugos ministras
 • Jokūbas Vygodskis - žydų reikalų ministras be portfelio
 • Juozapas Voronko - gudų reikalų ministras be portfelio
 • Jonas Yčas - Švietimo ministerijos valdytojas

II kabinetas (1918.XII.26 - 1919.III.5)

Ministras pirmininkas

Mykolas Sleževičius (liaudininkas)

Ministrai

 • Augustinas Voldemaras (tautininkas) - užsienio reikalų ministras
 • Jonas Vileišis (liaudininkas) - krašto apsaugos ministras
 • Petras Leonas (santarietis) - teisingumo ministras
 • Martynas Yčas (tautininkas) - finansų ministras
 • Juozas Tūbelis (tautininkas) - žemės ūkio ir valstybės turtų ministras
 • Mykolas Biržiška (socialdemokratas) - švietimo ministras
 • Jonas Šimkus - prekybos ir pramonės ministras
 • Jonas Šimoliūnas - Susisiekimo ministerijos valdytojas
 • Juozas Paknys (socialdemokratas) - Maitinimo ir viešųjų darbų ministerijos valdytojas
 • Aleksandras Stulginskis (krikščionis demokratas) - ministras be portfelio
 • Juozapas Voronko - gudų reikalų ministras be portfelio
 • Jokūbas Vygodskis - žydų reikalų ministras be portfelio

III kabinetas (1919.III.13 - IV.12)

Ministras pirmininkas

Pranas Dovydaitis (krikščionis demokratas)

Ministrai

 • Aleksandras Stulginskis (krikščionis demokratas) - vidaus reikalų ministras
 • Jonas Yčas - švietimo ministras
 • Liudas Noreika (tautininkas) - teisingumo ministras
 • Antanas Merkys - krašto apsaugos ministras
 • Vytautas Petrulis (krikščionis demokratas) - Finansų ministerijos valdytojas
 • Jonas Šimoliūnas - Susisiekimo ministerijos valdytojas

IV kabinetas (1919.IV.12 - X.2)

Ministras pirmininkas

Mykolas Sleževičius (liaudininkas)

Ministrai

 • Augustinas Voldemaras (tautininkas) - užsienio reikalų ministras
 • Antanas Merkys - krašto apsaugos ministras
 • Petras Leonas (santarietis) - vidaus reikalų ministras
 • Liudas Noreika (tautininkas) - teisingumo ministras
 • Jonas Vileišis (liaudininkas) - finansų ministras
 • Jonas Šimkus - prekybos ir pramonės ministras
 • Steponas Kairys (socialdemokratas) - tiekimo ir maitinimo ministras
 • Juozas Paknys (socialdemokratas) - darbo ir socialinės apsaugos ministras
 • Martynas Yčas (tautininkas) - finansų ministras
 • Aleksandras Stulginskis (krikščionis demokratas) - žemės ūkio ir valstybės turtų ministras
 • Juozas Tūbelis (tautininkas) - švietimo ministras
 • Valdemaras Čarneckis (krikščionis demokratas) - susisiekimo ministras
 • Jokūbas Šernas (tautininkas) - ministras be portfelio
 • Maksas Soloveičikas - žydų reikalų ministras be portfelio
 • Juozapas Voronko - gudų reikalų ministras be portfelio

V kabinetas (1919.X.7 - 1920.VI.15)

Ministras pirmininkas, finansų, prekybos ir pramonės ministras

Ernestas Galvanauskas

Ministrai

 • Augustinas Voldemaras (tautininkas) - užsienio reikalų ministras
 • Eliziejus Draugelis (krikščionis demokratas) - vidaus reikalų ministras
 • Juozas Tūbelis (tautininkas) - švietimo ministras ir Žemės ūkio, valstybės turtų ministerijos valdytojas
 • Liudas Noreika (tautininkas) - teisingumo ministras
 • Pranas Liatukas - Krašto apsaugos ministerijos valdytojas
 • Valdemaras Čarneckis (krikščionis demokratas) - susisiekimo ministras

VI kabinetas (1920.VI.19 - 1922.I.18)

Ministras pirmininkas

Kazys Grinius (liaudininkas)

Ministrai

 • Ernestas Galvanauskas - finansų, prekybos ir pramonės ministras ir einąs susisiekimo ministro pareigas
 • Rapolas Skipitis (santarietis) - vidaus reikalų ministras
 • Juozas Purickis (krikščionis demokratas) - užsienio reikalų ministras
 • Kazimieras Bizauskas (krikščionis demokratas) - švietimo ministras
 • Jonas Aleksa - žemės ūkio ir valstybės turtų ministras
 • Vincas Karoblis (krikščionis demokratas) - teisingumo ministras
 • Konstantinas Žukas - krašto apsaugos ministras
 • Maksas Soloveičikas - žydų reikalų ministras be portfelio
 • Dominukas Siemaška - gudų reikalų ministras be portfelio

VII kabinetas (1922.II.2 - 1923.11.22)

Ministras pirmininkas, užsienio reikalų ministras nuo 1922.IX.29

Ernestas Galvanauskas

Ministrai

 • Jonas Dobkevičius - finansų, prekybos ir pramonės ministras iki 1922.VIII.21
 • Vytautas Petrulis (krikščionis demokratas) - finansų, prekybos ir pramonės ministras nuo 1922.VIII.22
 • Kazimieras Oleka (krikščionis demokratas) - vidaus reikalų ministras
 • Vladas Jurgutis (krikščionis demokratas) - užsienio reikalų ministras iki 1922.IX.28
 • Petras Juodakis - švietimo ministras
 • Jonas Aleksa - žemės ūkio ir valstybės turtų ministras
 • Balys Sližys - krašto apsaugos ministras
 • Vincas Karoblis - teisingumo ministras
 • Petras Vileišis - susisiekimo ministras
 • Maksas Soloveičikas - žydų reikalų ministras be portfelio

VIII kabinetas (1923.11.23 -VI.28)

Ministras pirmininkas, užsienio reikalų ministras, gudų reikalų ministras be portfelio

Ernestas Galvanauskas

Ministrai

 • Jonas Dobkevičius - finansų, prekybos ir pramonės ministras iki 1922.VIII.21
 • Vytautas Petrulis (krikščionis demokratas) - finansų, prekybos ir pramonės ministras
 • Kazimieras Oleka (krikščionis demokratas) - vidaus reikalų ministras
 • Vladas Jurgutis (krikščionis demokratas) - užsienio reikalų ministras iki 1922.IX.28
 • Petras Juodakis - švietimo ministras
 • Jonas Aleksa - žemės ūkio ir valstybės turtų ministras
 • Balys Sližys - krašto apsaugos ministras
 • Vincas Karoblis - teisingumo ministras
 • Benediktas Tamoševičius - susisiekimo ministras
 • Bernardas Fridmanas - žydų reikalų ministras be portfelio

IX kabinetas (1923.VI.29 - 1924.VI.17)

Ministras pirmininkas, užsienio reikalų ministras, einantis gudų reikalų ministras be portfelio pareigas

Ernestas Galvanauskas

 • Antanas Tumėnas (krikščionis demokratas) - teisingumo ministras
 • Balys Sližys - krašto apsaugos ministras
 • Mykolas Krupavičius (krikščionis demokratas) - žemės ūkio ministras
 • Leonas Bistras (krikščionis demokratas) - švietimo ministras
 • Karolis Žalkauskas (liaudininkas) - vidaus reikalų ministras
 • Tomas Norus-Naruševičius (liaudininkas) - susisiekimo ministras
 • Vytautas Petrulis (krikščionis demokratas) - finansų ministras
 • Zimanas Rozenbaumas - žydų reikalų ministras be portfelio iki 1924.II.12

X kabinetas (1924.VI.18 - 1925.I.27)

Ministras pirmininkas ir teisingumo ministras

Antanas Tumėnas (krikščionis demokratas)

Ministrai

 • Valdemaras Čarneckis (krikščionis demokratas) - užsienio reikalų ministras
 • Vytautas Petrulis (krikščionis demokratas) - finansų ministras
 • Teodoras Daukantas - krašto apsaugos ministras
 • Leonas Bistras (krikščionis demokratas) - švietimo ministras
 • Mykolas Krupavičius (krikščionis demokratas) - žemės ūkio ministras
 • Karolis Žalkauskas (liaudininkas) - vidaus reikalų ministras
 • Balys Sližys - susisiekimo ministras
 • Zigmas Starkus (krikščionis demokratas) -vidaus reikalų ministras (nuo VII.8)

XI kabinetas (1925.II.4 - IX.19)

Ministras pirmininkas ir finansų ministras

Vytautas Petrulis (krikščionis demokratas)

Ministrai

 • Valdemaras Čarneckis (krikščionis demokratas) - užsienio reikalų ministras
 • Antanas Endziulaitis (krikščionis demokratas) - vidaus reikalų ministras
 • Mykolas Krupavičius (krikščionis demokratas) - žemės ūkio ministras
 • Kazys Jokantas (krikščionis demokratas) - švietimo ministras
 • Antanas Tumėnas (krikščionis demokratas) - teisingumo ministras
 • Balys Sližys - susisiekimo ministras
 • Teodoras Daukantas - krašto apsaugos ministras

XII kabinetas (1925.IX.25 - 1926.V.31)

Ministras pirmininkas ir krašto apsaugos ministras (nuo 1926 m. balandžio mėn. užsienio reikalų ministras)

Leonas Bistras (krikščionis demokratas)

Ministrai

 • kun. Mykolas Krupavičius (krikščionis demokratas) - žemės ūkio ministras
 • Kazys Jokantas (krikščionis demokratas) - švietimo ministras
 • Antanas Endziulaitis (krikščionis demokratas) - vidaus reikalų ministras
 • Balys Sližys - susisiekimo ministras
 • Vincas Karoblis (Ūkininkų sąjungos demokratas) - teisingumo ministras
 • Petras Karvelis (krikščionis demokratas) - finansų ministras
 • prelatas Mečislovas Reinys (krikščionis demokratas) - užsienio reikalų ministras; 1926 m. balandžio mėn. jis išėjo iš vyriausybės - buvo paskirtas Vilkaviškio vyskupo koadjutoriumi. Iki naujo Seimo rinkimų Užsienio reikalų ministerijai vadovavo ministras pirmininkas L.Bistras

XIII kabinetas (1926.VI.15 - XII.17)

Ministras pirmininkas, teisingumo ministras ir einantis užsienio reikalų ministro pareigas

Mykolas Sleževičius (liaudininkas)

Ministrai

 • Vladas Požela (socialdemokratas) - vidaus reikalų ministras
 • Juozas Papečkis - krašto apsaugos ministras
 • Albinas Rimka (liaudininkas) - finansų ministras
 • Vincas Čepinskis (socialdemokratas) - švietimo ministras
 • Jurgis Krikščiūnas (liaudininkas) - žemės ūkio ministras
 • Benediktas Tomaševičius - Susisiekimo ministerijos valdytojas

XIV kabinetas (1926.XII.17 - 1929.IX.19)

Ministras pirmininkas ir užsienio reikalų ministras

Augustinas Voldemaras (tautininkas)

Ministrai

 • Ignas Musteikis (tautininkas) - vidaus reikalų ministras
 • Petras Karvelis (krikščionis demokratas) - finansų ministras
 • Stasys Šilingas (Ūkininkų sąjunga) - teisingumo ministras
 • Antanas Merkys (tautininkas) - krašto apsaugos ministras
 • Leonas Bistras (krikščionis demokratas) - švietimo ministras
 • Jonas Aleksa (Ūkininkų sąjunga) - žemės ūkio ministras
 • Juozas Jankevičius (Ūkininkų sąjunga) - susisiekimo ministras

XV kabinetas (1929.IX.23 - 1934.VI.8)
XVI kabinetas (1934.VI.12 - 1935.IX.6)
XVII kabinetas (1935.IX.6 - 1938.III.24)

Ministras pirmininkas, finansų ministras ir laikinai einantis užsienio reikalų ministro pareigas

Juozas Tūbelis (tautininkas)

Ministrai

 • Ignas Musteikis - vidaus reikalų ministras
 • Jonas Aleksa - žemės ūkio ministras
 • Jonas Variakojis - krašto apsaugos ministras
 • Aleksandras Žilinskas (tautininkas) - teisingumo ministras
 • Vytautas Vileišis (tautininkas) - susisiekimo ministras
 • Konstantinas Šakenis (tautininkas) - švietimo ministras

XVIII kabinetas (1938.III.24 - XII.5)

Ministras pirminikas

Vladas Mironas (tautininkas)

Ministrai

 • Stasys Lozoraitis - einantis užsienio reikalų ministro pareigas
 • Stasys Raštikis - einantis krašto apsaugos ministro pareigas
 • Boleslovas Masiulis (tautininkas) - teisingumo ministras
 • Juozas Tūbelis - žemės ūkio ministras
 • Jokūbas Stanišauskas (tautininkas) - susisiekimo ministras
 • Juozas Tonkūnas (tautininkas) - švietimo ministras
 • Silvestras Leonas - vidaus reikalų ministras
 • Julius Indrišiūnas (tautininkas) - finansų ministras

XIX kabinetas (1938.XII.5 - 1939.III.27)

Ministras pirminikas

Vladas Mironas (tautininkas)

Ministrai

 • Juozas Urbšys - užsienio reikalų ministras
 • Kazys Musteikis - krašto apsaugos ministras
 • Jonas Gudauskis - teisingumo ministras
 • Silvestras Leonas - vidaus reikalų ministras
 • Julius Indrišiūnas (tautininkas) - finansų ministras
 • Juozas Skaisgiris - žemės ūkio ministras
 • Juozas Tonkūnas (tautininkas) - švietimo ministras
 • Kazys Germanas - susisiekimo ministars

XX kabinetas (1939.III.28 - XI.21)

Ministras pirmininkas

Jonas Černius (tautininkas)

Ministrai

 • Kazys Bizauskas (krikščionis demokratas) - ministro pirmininko pavaduotojas
 • Juozas Urbšys - užsienio reikalų ministras
 • Kazys Skučas (tautininkas) - vidaus reikalų ministras
 • Kazys Musteikis (tautininkas) - krašto apsaugos ministras
 • Antanas Tamošaitis (valstietis liaudininkas) - teisingumo ministras
 • Jonas Sutkus (tautininkas) - finansų ministras
 • Jurgis Krikščiūnas (valstietis liaudininkas) - žemės ūkio ministras
 • Leonas Bistras (krikščionis demokratas) - švietimo ministras
 • Kazys Germanas (tautininkas) - susisiekimo ministras

XXI kabinetas (1939.XI.21 - 1940.VI.15)

Ministras pirmininkas

Antanas Merkys (tautininkas)

Ministrai

 • Kazys Bizauskas (krikščionis demokratas) - ministro pirmininko pavaduotojas
 • Juozas Urbšys - užsienio reikalų ministras
 • Kazys Musteikis (tautininkas) - krašto apsaugos ministras
 • Antanas Tamošaitis (valstietis liaudininkas) - teisingumo ministras
 • Kazys Skučas (tautininkas) - vidaus reikalų ministras
 • Ernestas Galvanauskas - finansų ministras
 • Kazimieras Jokantas (buvęs krikščionis demokratas) - švietimo ministras
 • Juozas Audėnas (valstietis liaudininkas) - žemės ūkio ministras
 • Jonas Masiliūnas (krikščionis demokratas) - susisiekimo ministras
Paskutinė atnaujinimo data: 2015-04-10